Geoparkit kestävän kehityksen edelläkävijöinä

UNESCO Global Geoparkit edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja osallistuvat aktiivisesti maailmanlaajuisten ongelmien ratkomiseen.

Mitä on kestävä kehitys?

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisten ihmisten mahdollisuudet hyvään elämään viemättä samoja mahdollisuuksia tulevilta sukupolvilta. Tämä edellyttää, että ympäristö, ihmiset ja talous huomioidaan tasavertaisesti päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kestävän kehityksen käsite syntyi YK:n Brundtlandin komission työn tuloksena vuonna 1987. Tämän jälkeen kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt yhä kattavammaksi ja monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Kestävä kehitys on tapa tehdä asioita entistä järkevämmin ja oikeudenmukaisemmin. Lue lisää kestävästä kehityksestä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla parempi tulevaisuus ihmisille ja ympäristölle

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) avulla pyritään poistamaan köyhyys sekä kohentamaan ihmisten elinoloja ja mahdollisuuksia hyvään elämään samalla planeettaamme suojellen. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 näistä tavoitteista ja toimintaohjelmasta, Agenda 2030:sta, seuraavan 15 vuoden ajalle.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on 17. Alatavoitteita niillä on yhteensä 169. Osa tavoitteista painottuu ympäristöön, osa yhteiskuntaan ja osa talouteen. Kestävän kehityksen tavoitteet sitovat kaikkia valtioita, ja niiden toimeenpanoa ja vaikuttavuutta seurataan. YK on julistanut kuluvan vuosikymmenen Toiminnan vuosikymmeneksi (Decade of Action), jonka tavoitteena on jouduttaa tavoitteiden toteutumista vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

Suomi on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä

Suomessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon työkaluksi on rakennettu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella julkishallinto sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumuksia on annettu jo yli kaksi tuhatta. Lue lisää kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta.

UNESCO Global Geoparkit kestävän kehityksen mallialueita

UNESCO Global Geoparkit edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja osallistuvat aktiivisesti maailmanlaajuisten ongelmien ratkomiseen. Geoparkien tehtävänä on suojella alueen arvokasta luonnon- ja kulttuuriperintöä. Tietoisuutta alueen arvoista edistetään tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tiedon avulla on mahdollista toimia entistä kestävämmin. Lue lisää UNESCO Global Geoparkien kestävän kehityksen työstä.

UNESCO Global Geoparkeilla on kymmenen painopistealuetta, päätehtävää. Tehtävien toimeenpanon myötä geoparkit edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Geologiset uhat ja muut uhat
  • Ilmastonmuutos
  • Ympäristökasvatus
  • Tieteellinen tutkimus
  • Paikallinen kulttuuri
  • Naisten asema ja osallistaminen
  • Kestävä kehitys alueella
  • Paikallisten ihmisten osallistaminen
  • Geologisen perinnön suojelu

Lue lisää UNESCO Global Geoparkien toiminnan painopistealueista.

UNESCO Global Geoparks -verkostoon kuuluvien geoparkien edellytetään edistävän kestävää paikallistaloutta. Alueen elinvoimaisuutta kohennetaan esimerkiksi kestävän matkailun avulla. Geoparkien matkailupalveluyrityksiä autetaan toimimaan entistä kestävämmin.

Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, UNWTO) mukaan kestävä matkailu on matkailua, jossa huomioidaan matkailun vaikutukset talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Kestävässä matkailussa huomioidaan niin matkailijoiden, matkailuteollisuuden, ympäristön kuin vastaanottavien yhteisöjenkin tarpeet.

Kun matkailu on kestävää, ympäristön resursseja käytetään optimaalisesti ja luonnonperintö sekä luonnon monimuotoisuutta suojellaan. Kestävissä matkailukohteissa paikallisyhteisöjä kunnioitetaan, paikallista kulttuuria arvostetaan ja kulttuurien välistä ymmärrystä edistetään. Kestävässä matkailussa taloudelliset toimenpiteet ovat elinkelpoisia ja pitkäikäisiä ja taloudelliset hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti. Lue lisää kestävästä matkailusta.

UNESCO Global Geoparkeilla on oma, maailmanlaajuinen GEOfood-lähiruokabrändi, jonka avulla kehitetään ja markkinoidaan paikallisuuteen ja perinteisiin nojaavia, kestävästi geoparkeissa tuotettuja ruoka- ja juomatuotteita. GEOfoodista on muodostumassa oleellinen osa kestävää matkailua Geoparkeissa. Lue lisää GEOfoodista.

Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark edistää osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Geoparkille valmistellaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, jonka avulla kestävää kehitystä edistetään jatkossa entistäkin vahvemmin.  Viestinnän keinoin kasvatetaan tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä Geoparkissa.

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

Tavoite 1. Ei köyhyyttä

Suuri osa maailman ihmistä elää edelleen köyhyydessä. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Suotuisaa kehitystä on saavutettu, mutta koronapandemian vuoksi köyhyys lisääntyy jälleen.

Teemme voitavamme kohentaaksemme ihmisten tulotasoa omalla alueellamme ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin. Suosimme paikallisten pienyrittäjien palveluja ja tuotteita. Valitsemme sertifioituja, esimerkiksi Reilun kaupan tuotteita, joiden avulla voimme vaikuttaa positiivisesti kehittyvien maiden ihmisten toimeentuloon.

Tavoite 2. Ei nälkää

UNESCO Global Geoparkien GEOfood -lähiruokabrändin avulla edistämme alueen pientuottajien ja -jalostajien sekä kahviloiden ja ravintoloiden toimeentulomahdollisuuksia sekä kestäviä käytäntöjä.

GEOfood on Geopark-alueilla tuotettua lähiruokaa. GEOfood-tuotteet ja -menut perustuvat alueen geologiaan ja luonnonoloihin sekä perinteisiin. Lue lisää GEOfood-brändistä. Suosimme sertifioituja, esimerkiksi Reilun kaupan tuotteita, joiden avulla voimme vaikuttaa ruuantuotantoon kehittyvissä maissa.

Tavoite 3. Terveyttä ja hyvinvointia

Geopark edistää terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa retkeilyyn ja kulttuurista nauttimiseen. Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Geoparkissa on erityinen hyvinvointipolku, Rantareitti, ja alueen yritykset tarjoavat luonto-opastuksia ja muita hyvinvointia edistäviä palveluja.

Lue lisää

Tavoite 4. Hyvä koulutus

Ympäristökasvatus kuuluu UNESCO Global Geoparkien tärkeimpiin tehtäviin. Geoparkien edellytetään tarjoavan koulutusta kaikille ikäluokille ja monenlaisille kohderyhmille. Ympäristökasvatuksen avulla lisätään ymmärrystä alueen geologisesta perinnöstä sekä sen vaikutuksista alueen elolliseen luontoon ja ihmistoimintaan.

Teemme ympäristökasvatukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen, koulujen, yhdistysten sekä muiden tahojen kanssa. Tarjoamme opastuksia ja materiaaleja ympäristökasvatukseen. Lue lisää Geoparkin ympäristökasvatuksesta.

Tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvo

Kaikkien ihmisten tasa-arvo sekä tasapuoliset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ovat Geoparkin toiminnassa itsestäänselvyys. Pyrimme takaamaan kaikenlaisille ihmisille mahdollisuuksia osallistua Geoparkin toimintaan ja nauttia alueen tarjonnasta.

Tavoite 6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Edistämme vesiensuojelua viestimällä vesien suojelun tärkeydestä ja keinoista. Kerromme alueellamme toteutettavista vesistöihin liittyvien ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen liittyvistä hankkeista. Viestimme sanitaatiomahdollisuuksista kohteillamme ja reiteillämme.

Lue lisää

Tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa

Kannustamme alueemme julkisia toimijoita sekä yrityksiä energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöön. Alueen kuntia kannustetaan liittymään hiilineutraaliuteen tähtäävien kuntien Hinku-verkostoon. Geopark-kunnista Parkano kuuluu jo Hinku-verkostoon.

Alueen matkailupalveluyrityksiä ohjataan Sustainable Travel Finland -merkkiin tähtäävälle kestävän matkailun kehittämispolulle. Yritysten STF-kehittämispolkuun kuuluu vastuullisuussertifiointi. Vastuullisuussertifioinnit edellyttävät energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Esimerkiksi Geoparkin jäsenyrityksiin kuuluva Valkoinen Puu kehittää ja todentaa vastuullisuuttaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla.

Lue lisää

Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme alueellamme kestävää talouskasvua kehittämällä kestävää matkailua ja tukemalla yrittäjyyttä. Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry ja sen hallinnoimat hankkeet työllistävät paikallisia ihmisiä ja suosivat hankinnoissaan alueen tuotteita ja palveluja.

Lue lisää

9. Kestävää työtä, innovaatiota ja infrastruktuuria

Geopark edistää tutkimusta alueellaan tekemällä yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ja viestimällä alueella tehtävästä tutkimuksesta.

Geopark edistää alueellaan kestävien liikennemuotojen käyttöä viestimällä kestävistä liikkumismahdollisuuksista. Alueelle myös luodaan pyöräilyreitistö, jonka avulla Geoparkin kohteet ja palvelut voi saavuttaa pyöräillen. Pyöräilyreitistö liitetään muihin, olemassa oleviin pyöräilyreisitöihin, joukkoliikenneasemiin ja lähikaupunkeihin.

Hankkeessa kehitetään alueen pyöräilymahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Reitistöjen lisäksi kehitetään myös palveluja, kuten opastus- ja majoituspalveluja sekä pyöränhuolto- ja sähköpyörien latausmahdollisuuksia. Matkailijoiden lisäksi myös alueen asukkaat hyötyvät pyöräilymahdollisuuksien kohenemisesta. Lue lisää Geopark pyörämatkailun maailmankartalle -hankkeesta.

10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Pyrimme vähentämään alueiden välistä eriarvoisuutta kotimaassa ja maailmanlaajuisesti. Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark sijaitsee kolmen maakunnan reuna-alueilla, kaukana kasvukeskuksista.

Geoparkin avulla alueelle tavoitellaan positiivista näkyvyyttä, luodaan mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja alueen kehittämiseen sekä edistetään toimeentulomahdollisuuksia. Lue lisää Geoparkia hallinnoivasta Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark -yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Monet maailman geoparkeista sijaitsevat syrjäseuduilla. Viestimme muistakin geoparkeista kestävinä matkailukohteina.

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

UNESCO Global Geoparkien tärkein tavoite on suojella alueensa luonnon- ja kulttuuriperintöä. Geoparkeissa on oltava arvokasta geologiaa, jonka kansainvälinen merkittävyys on todistettu tieteellisesti.

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin geologinen tarina kertoo maiseman muutoksesta muinaisesta vuoristoseudusta laakeaksi suomaaksi. Paikalliset luonnonolot ovat kautta aikojen vaikuttaneet alueen ihmisten elämään sekä tapojen ja perinteiden syntymiseen. Geopark ja sen kohteet kertovat ihmisten ja ympäristön yhteisestä historiasta. Lue lisää Geopark-alueen arvokkaasta luonnon- ja kulttuuriperinnöstä.

Geoparkit eivät ole suojelualueita, mutta Geoparkin kohteet nauttivat lain suojaa joko geologiaan, siihen pohjautuvaan elolliseen luontoon tai kulttuuriperintöön liittyen. Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin alueella on monenlaisia luonnonsuojelualueita, kuten soiden, harjujen, lintuvesien ja vanhojen metsien suojelualueita.

Metsähallitus on laatinut keskeisille suojelualueilleen hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden tavoitteena on turvata alueiden suojeluarvoja ja sovittaa yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Suunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä suojelualueilla arvioidaan hyväksyttävissä olevien muutosten rajojen määrittelyn eli LAC-menetelmän avulla.

Geopark-kohteisiin on rakennettu retkeilyrakenteita, kuten portaita, pitkospuureittejä ja katselulavoja, joiden tarkoituksena on ohjata kävijöiden kulkua sekä suojella luontoa kulumiselta. Geopark edistää kestävää liikkumista alueella kehittämällä kestäviä liikkumismahdollisuuksia ja viestimällä niistä.

Lue lisää

12. Vastuullista kuluttamista

Geopark edistää vastuullista kuluttamista oman toimintansa sekä viestinnän avulla. Harkitsemme tarkoin, mitä ja miten kulutamme. Viestinnässämme ja kasvatusmateriaaleissamme korostamme luonnon säästämisen sekä kestävän kuluttamisen, kuten jätteen syntymisen ehkäisyn ja kierrätyksen, tärkeyttä. Kerromme esimerkiksi alueemme välinevuokraus- ja -huoltomahdollisuuksista. Tavoitteenamme on, että Geopark tuottaa alueelle hyvinvointia siten, että ympäristö kuormittuu mahdollisimman vähän.

Lue lisää

13. Ilmastotekoja

Geoparkin viestintä- ja kasvatusmateriaaleissa kerrotaan ilmastonmuutoksesta, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta alueeseemme sekä siitä, miten voimme sopeutua ilmastonmuutokseen ja toiminnallamme hidastaa sitä.

Suot ovat hiilen varastoja, ja turvetta kerryttävät suot toimivat hiilinieluina. Erilaisten soiden ja ilmakehän välinen vuorovaikutus on monimutkainen kokonaisuus, jota Luonnonvarakeskus tutkii alueella aktiivisesti. Lue lisää suo- ja ilmastotutkimuksesta.

Geoparkissa ehkäistään ilmastonmuutosta suosimalla etätyöskentelyä, matkustamalla mahdollisimman vähän sekä suosimalla ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja kaikessa kuluttamisessa. Kannustamme myös sidosryhmiämme ilmastoystävälliseen toimintaan.

14. Vedenalainen elämä

Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkissa ei ole merialueita, mutta meri on lähellä ja vesistöihin liittyvät toimet Geopark-alueella vaikuttavat suoraan rannikon ja merialueiden ekosysteemeihin.

Metsähallitus toteuttaa Geopark-alueella vesistöjen suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä. Geopark viestii näistä toimenpiteistä ja opastaa viestintä- ja kasvatusmateriaalien avulla alueen asukkaita ja matkailijoita vesistöjä suojeleviin käytäntöihin.

Lue lisää

15. Maanpäällinen elämä

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin alueella on kaksi kansallispuistoa, Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistot, yksi luonnonpuisto, suojeltuja soita, harjuja ja muita Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita, Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalue, yksi Ramsar-alue sekä luonnonmuistomerkkejä.

Kestävän luontomatkailun avulla alueita hyödynnetään niin, että niiden suojeluarvot säilyvät ja kohteet kärsivät matkailusta mahdollisimman vähän. Arvojen säilymisen seurantaa varten on laadittu mittarit (LAC-menetelmä), ja matkailun vaikutuksia seurataan suojelualueilla jatkuvasti.

Metsähallitus ennallistaa soita, koskia ja muita ekosysteemejä. Myös perinnebiotooppeja ylläpidetään ja vieraslajeja torjutaan. Geopark-alueella elää uhanalaisia lajeja, kuten hietaneilikka ja hietaneilikkavyökoi, joille tietynlaisten elinympäristöjen säilyminen on elinehto.

Metsähallitus suojelee ja kunnostaa Geoparkissa alueita ja kohteita. Geopark viestii Metsähallituksen toimenpiteistä ja opastaa viestintä- ja kasvatusmateriaalien avulla alueen asukkaita ja matkailijoita suojelun edellyttämiin käytäntöihin. Osallistumme suojelu- ja ennallistamistoimenpiteisiin ja viestimme Geopark-alueen luonnon monimuotoisuutta kohentavista hyvistä käytännöitä ja saavutuksista.

Suurin osa Geoparkin kohteista sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. Metsähallitus ylläpitää alueiden retkeilyrakenteita sekä seuraa alueiden käyttöä. Osa Geopark-kohteista sijaitsee kuntien omistamilla alueilla, ja näiden kohteiden rakenteista ja käytöstä kunnat huolehtivat itse.

Geopark edistää metsien suojelua viestimällä alueen metsiin liittyvistä arvoista ja suojelutoimenpiteistä. Säästämme puita suosimalla digitaalisia tiedotusvälineitä ja -aineistoja sekä käyttämällä painotuotteissa ympäristösertifioituja paperilaatuja.

Lue lisää

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

UNESCO Global Geoparkien pääperiaatteisiin kuuluu alhaalta ylös -toimintatapa. Geoparkeja luodaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueiden asukkaiden kanssa sekä paikallisten asukkaiden tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Geoparkien tarkoituksena on lisätä hyvinvointia alueen asukkaiden keskuudessa.

Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkissa tehdään jatkuvasti töitä sen eteen, että Geoparkin toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus osallistua Geoparkin toimintaan ja kehittämiseen.

UNESCO Global Geoparkeilla tulee olla laillisesti toimiva ja tehokas hallintomalli. Alueen toimijoiden tulee olla hallinnossa laajasti ja tasapuolisesti edustettuna.

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkia hallinnoi alueen kuntien perustama yhdistys. Yhdistyksen hallituksessa on edustaja kustakin Geopark-kunnasta. Lisäksi hallituksessa on yritysedustajat kustakin kolmesta seutukunnasta. Yhdistys kehittää ja ylläpitää Geoparkia yhteistyössä Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, kannatusjäsenyritysten ja -yhdistysten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Geoparkin ydintehtäviin kuuluvia toimenpiteitä suunnittelevat ja toimeenpanevat erilaiset asiantuntijoiden ja paikallisten asukkaiden muodostamat ja Geopark-henkilöstön koordinoimat ryhmät.

Lue lisää Geoparkia hallinnoivasta Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark -yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

17. Yhteistyö ja kumppanuus

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman yhteistyötä. Monipuolinen yhteistyö on yksi UNESCO Global Geoparkien perustehtävistä. UNESCO Global Geoparkit ovat Global Geoparks Network -verkoston sekä alueellisten verkostojen, kuten European Geoparks Network -verkoston jäseniä.

Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark tekee kansallisella tasolla yhteistyötä Rokua UNESCO Global Geoparkin, Saimaa UNESCO Global Geoparkin ja UNESCO-statukseen tähtäävien Salpausselkä Geopark ja Kraatterijärvi Geopark -projektien kanssa.

Geoparkien edustajat verkostoituvat keskenään, vaihtavat tietoa ja ideoita sekä toimivat yhteisissä projekteissa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Geopark tekee erittäin laajasti yhteistyötä myös muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Teksti: Laura Koivumäki

Kuvat: Kari Leo, Terttu Hermansson, Pasi Talvitie, Juha Viitala, Sannamari Ratilainen, Ismo Nousiainen, Flora of Finland, Valkoinen Puu, Yhdistyneet kansakunnat, Valtioneuvoston kanslia

Lähteet:

Global Geoparks Network: https://www.visitgeoparks.org/

UNESCO Global Geoparks: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

United Nations: Sustainable Development Goals, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Valtioneuvoston kanslia: Kestävä kehitys, https://kestavakehitys.fi/

World Tourism Organization: Sustainable development, https://www.unwto.org/sustainable-development

Me kaikki voimme tehdä osamme kestävän kehityksen edistämiseksi

Valkoinen Puu kehittää vastuullisuuttaan

Geoparkin jäsenyritys Valkoinen Puu halusi tehdä yrityksen ympäristötyötä uskottavasti näkyvämmäksi ja ryhtyi rakentamaan ympäristöjärjestelmää.

 

Geoparkin jäsenyritys Valkoinen Puu halusi tehdä yrityksen ympäristötyötä uskottavasti näkyvämmäksi ja ryhtyi rakentamaan ympäristöjärjestelmää. Taustalla olivat yrityksen arvot, toiminnan kehittäminen ja kilpailussa pärjääminen. Näkyvästi vastuullinen toiminta ei enää ole lisäarvo, vaan se on välttämättömyys.

 

Valkoisen Puun ympäristöjärjestelmäksi valikoitui Ekokompassi, joka toimialariippumattomana järjestelmänä soveltui yrityksen moniin toimintoihin, kahviloihin, leipomoon ja ruokatehtaaseen. – Ympäristöohjelmasta saadaan ryhtiä yrityksen arvojen mukaiseen kasvuun. Sitä kautta saadaan myös lisää ideoita, perustelee markkinointipäällikkö Sirkku Ylikoski, joka vetää Valkoisen Puun ympäristöjärjestelmän kehittämistä.

– Ekokompassi yllätti konkreettisuudellaan, ja työ osoittautui luultua helpommaksi, Ylikoski toteaa ilahtuneena. – Saimme itse valita kehitettävät kokonaisuudet omien tavoitteidemme ja arvojemme pohjalta. Valkoisen Puun kehitettävien asioiden listalta löytyvät mm. jätteet ja lajittelu, energia, vastuulliset hankinnat, viestintä ja vaikuttaminen sekä luonnon monimuotoisuus. – Valitsimme sellaiset asiat, joihin voimme vaikuttaa ja joita haluamme kehittää. Vuokratiloissa emme esimerkiksi voi vaikuttaa, millaista sähköä kulutamme, mutta voimme käyttää vähemmän sähköä kuluttavia laitteita. Taloudellisuus ja ympäristönäkökohdat kulkevat käsi kädessä.

Hävikin vähentämiseen löytyy monenlaisia keinoja ruokalistan suunnittelusta lähtien. Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää mm. valitsemalla laiduntavan karjan lihaa. Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita, lähituotteita ja luomua. – Työssä edetään tuoteryhmä kerrallaan, aluksi voidaan tarkastella vaikkapa vain maitotuotteita.

 

– Tavoitteet ja toimenpiteet ovat konkreettisia, niitä on helppo käydä henkilöstön kanssa läpi. Käsittelemme osion kerrallaan, koulutamme henkilöstöä ja jaamme asiakkaille tietoa, listaa Ylikoski. Järjestelmää on kolme vuotta aikaa toteuttaa. Se ei ole kuitenkaan koskaan valmis, vaan kyse on jatkuvan kehittämisen ohjelmasta. – Asetamme välitavoitteita ja kolmen vuoden jälkeen taas uusia tavoitteita. Tällä toimialalla ei kaikkea voi saadakaan täysin vastuulliseksi, sillä taistelemme ankarien hintarealiteettien kanssa. Tavoittelemme kuitenkin sitä, että mahdollisimman iso osa tuotteista on lähituotteita ja luomua.

Järjestelmä selkiyttää toimintaa monella tavalla, ja kun on kerran rakentanut sen, säästyy myös aikaa jatkossa. – Hankinnat on yhdenmukaistettu ja kilpailutettu ja on löydetty hyviä uusia tuotteita, joita henkilöstön on helppo tilata. Jätehuoltosuunnitelma oli aiemmin vähän levällään, mutta nyt se on selkeä – aikaa ja energiaa säästyy.

 

Miksi ympäristöjärjestelmätyöhön tulisi ryhtyä? – Jos haluaa pysyä kilpailussa mukana, vastaa Ylikoski. Hän tutki yrityksen kohderyhmiä ja tunnisti tiedostavat asiakkaat. – Vastuullisuutta ja luomua kysytään. Vastuullisuus pitää todentaa konkreettisesti. Työ vaatii viitseliäisyyttä, mutta on innostavaa ja hyödyllistä. Se on yritykselle mahdollisuus kehittää omaa toimintaa ja samalla kiistattomasti todistaa ymmärrettävällä tavalla, että se on vastuullisuustyössä mukana. Vastuullisuus on myös osa työnantajamielikuvaa. Nykyajan nuoret haluavat olla mukana vastuullisessa liiketoiminnassa. Ajattelemme sitä panostuksena sekä kehittämiseen että markkinointiin. On meistä itsestämme kiinni, miten paljon sitä osaamme viestinnässä hyödyntää.

– Jos Suomi haluaa panostaa kestävän matkailuun, kannattaa olla ensimmäisten mukana matkassa, Ylikoski kannustaa. – Luontomatkailussa ei ole varaa jättäytyä ulkopuolelle.

 

Kuvat: Valkoinen Puu