Hankkeet

Alueen ELY-keskukset ja Leader-toimistot ovat rahoittaneet Lauhanvuori - Hämeenkangas Geoparkin kehittämistä jo vuosien ajan. Geoparkilla on tälläkin hetkellä käynnissä useita Euroopan maaseuturahastosta rahoitettuja hankkeita.

Löydä LH Geopark

Löydä LH Geopark -hankkeen toteuttajana toimii Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, Sisä-Suomen puistoalue. Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry on hankkeen osatoteuttaja.

Löydä LH Geopark -hankkeen tavoitteena on parantaa koko Geopark alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Hankkeessa mm. tuotetaan opasteita, luodaan Geoparkin näyttelykonsepti ja hankitaan alueelle julkiset pyöränhuoltopisteet.

Hanke on ylimaakunnallinen sijoittuen Satakunnan ja Pirkanmaan alueille. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, asukkaat ja matkailijat.

 • Toteutusaika: 1.5.2022–31.12.2023
 • Rahoitus ja kustannusarvio: 205 421,00 €
  • Euroopan Unionin maaseuturahasto / Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskukset: 86 276,82 € 
  • Valtio: 57 518,18 €
  • Muu julkinen tuki: 61 626,00 €

 

Geopark pyörämatkailun maailmankartalle

Geopark pyörämatkailun maailmankartalle -hankkeen tavoitteena on yhdistää Geopark-alueen kunnat, palvelut, käyntikohteet ja olemassa olevat reitit kattavan pyöräreitistön avulla ja kytkeä kokonaisuus osaksi ulkopuolisia reitistöjä. Hankkeessa luodaan älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja kestävän matkailun kehittämiseen esim. parantamalla reittidatan digitaalista saavutettavuutta sekä kehittämällä sähköpyöräystävällisiä palveluja ja omatoimisia pyöränhuoltopisteitä. Hankkeessa tuotetaan viestintäaineistoa monipuolisesti eri kanaviin.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kymmenen kunnan, yritysten ja yhdistysten, Metsähallituksen, asiantuntijoiden ja paikallisten ihmisten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kohderyhmiä ovat pyörämatkailijoiden, muiden matkailijoiden ja pyöräilyn harrastajien lisäksi paikalliset ihmiset, yritykset ja palveluntarjoajat.

Hanketta hallinnoi Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry.

 • Toteutusaika: 1.5.2020–30.6.2023
 • Rahoitus ja kustannusarvio: 269 280,00 €
  • Euroopan Unionin maaseuturahasto / Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset: 113 097,60 € 
  • Valtio: 129 254,40 €
  • Kuntien rahoitus / omarahoitus: 26 928,00 €

Geoparkin tarina matkailutuotteeksi

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja osallistaa Geopark-alueella olevat luovan alan toimijat, jotka voivat jatkossa tuottaa ohjelmapalveluja Geoparkin ryhmämatkailuun. Pilottina toimii Lauhanvuori- Hämeenkangas Geoparkin statusjuhla, joka järjestetään elokuussa 2021. Statusjuhlaan tuotetaan ohjelma, joka osittain esitetään paikan päällä Kulttuurikeskus Skantzissa ja osittain etukäteen kuvattuna ympäri Geopark aluetta ja sovitettuna live-ohjelmaan. Ohjelmaan osallistuvat alueen luovan alan toimijat.

Hankkeessa osallistetaan luovan alan toimijat osaksi Geopark-alueen ohjelmapalvelujen tuotantoa ja Geopark-viikkoja ja tuotetaan pilotti liittyen Geopark-statusjuhlaan. Tuotettavaa materiaalia hyödynnetään Geopark-alueen markkinoinnissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Hanketta hallinnoi Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry.

 • Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2021
 • Rahoitus ja kustannusarvio: 64 250 €
  • Euroopan Unionin maaseuturahasto / Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan Leaderit: 26 984,98 € 
  • Valtio: 17 990,02 €
  • Omarahoitus: 19 274,96 €

Suokansan sydänmailla – Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alueen kansainvälinen ympäristökasvatushanke

Suokansan sydänmailla -hankkeen tavoitteena on edistää Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin edellytyksiä saavuttaa UNESCO Global Geopark -status kehittämällä Geoparkin ympäristökasvatusohjelmia. Geo- ja ympäristökasvatus kuuluvat UNESCO Global Geoparkien keskeisimpiin tehtäviin ja statuksen myöntämisen ehtoihin.

Hankkeessa tehdään käytännön ympäristökasvatustyötä ja luodaan kansainvälistä yhteistyötä Geopark-alueella. Tavoitteena on tarjota alueen nuorille kokemuksia ja tietoa ympäristöarvoista sekä mahdollisuuksia retkeillä alueen luonto- ja geokohteissa, seurata ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja havainnoida ja tallentaa ympäristön ilmiöitä. Näin lasten ja nuorten ja jatkossa myös muun paikallisen väestön kotiseututuntemus kohenee. Luontokosketus auttaa hahmottamaan oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja lisää halua huolehtia ympäristöstä ja edistää vastuullista käytöstä.

Hanketta koordinoi ja toteuttaa Kankaanpään yhteislyseo yhteistyössä muiden partnereiden kanssa.

 • Toteutusaika: 1.4.2018–31.12.2020
 • Rahoitus ja kustannusarvio: 85 100 €
  • Euroopan Unionin maaseuturahasto / Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Suupohja: 35 742,00 € 
  • Valtio: 32 338,00 €
  • Kuntaraha toimintaryhmältä: 8 510,00 €
  • Kuntien rahoitus / omarahoitus: 8 510,00 €

Päättyneitä hankkeita

Kestävää kehitystä Geoparkissa

Kestävää kehitystä Geoparkissa -hankkeen tavoitteena on edistää Geopark-alueella kestävää kehitystä monin tavoin niin matkailussa kuin muussakin toiminnassa. Matkailuyritysten ja matkailijoiden lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, joiden tietoisuutta kestävästä kehityksestä pyritään lisäämään. Geopark-kohteissa tehtävät kävijätutkimukset luovat pohjaa luonto- ja kestävän matkailun suunnitelmien päivitykselle.

Hankkeessa edistetään monipuolisesti alueen geo- ja luontomatkailun kehittymistä, kaupallistamista ja näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hankkeessa tuotetaan eri käyttäjäryhmille Geopark-alueesta tietoa, jota pyritään jakamaan innovatiivisinkin menetelmin. Hanketta toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa esim. tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osaamista hyödyntäen. Yhteistyötä tehdään myös monien järjestöjen kanssa.

Hanketta hallinnoi Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry, ja sen osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

 • Toteutusaika: 1.4.2019–31.7.2022
 • Rahoitus ja kustannusarvio: 397 828,00 €
  • Euroopan Unionin maaseuturahasto / Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskukset: 167 087,76 €
  • Valtio: 190 957,24 €
  • Kuntien rahoitus / omarahoitus: 39 783,00 €

Geopark kestävästi kohti UNESCOa

Geopark kestävästi kohti UNESCOa -hankkeessa kehitetään Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkia edelleen kohti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyttä. Hankkeen toimenpiteet perustuvat niihin kehittämissuosituksiin, joita UNESCOn edustajat kesän 2019 kenttäevaluoinnin jälkeen Geoparkille antoivat.

Hankkeessa laaditaan Geoparkille kestävän kehityksen toimintasuunnitelma yhteistyössä alueen toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tähän liittyen laaditaan myös Geoparkin oma toimenpidesitoumus Sitoumus2050-kampanjaan. Matkailuyritysten vastuullisuutta kehitetään edelleen opastamalla yrityksiä kohti vastuullisempaa toimintaa.

Geopark-alueella on jo vuosia tehty hienoa ympäristökasvatustyötä esim. alueen kouluissa, ja hankkeessa kehitetään ympäristökasvatusta edelleen erilaisille, myös kansainvälisille, kohderyhmille. Lisäksi Geoparkin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa vahvistetaan ja monipuolistetaan.

Geoparkien tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu monipuolisen geologiaan, elolliseen luontoon ja kulttuuriympäristöön liittyvän tiedon jakaminen alueen kävijöille. Hankkeessa selvitetään, miten Geoparkin olemassa olevia infopisteitä voitaisiin kehittää ja millainen opastuskeskus alueelle olisi mahdollista luoda.

Hanketta hallinnoi Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry.

 • Toteutusaika: 1.1.2020–31.10.2021
 • Rahoitus ja kustannusarvio: 28 660 €
  • Euroopan Unionin maaseuturahasto / Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Suupohja:12 037,20 € 
  • Valtio: 4 012,40 €
  • Kuntaraha toimintaryhmältä: 4 012,40 €
  • Kuntien rahoitus / omarahoitus: 8 598,00 €

Parkanon Säästöpankkisäätiö tukee Geoparkin kehittämistä

Parkanon Säästöpankkisäätiö on osallistunut Geoparkin kehittämiseen monipuolisesti tukemalla muun muassa:

 • Geoparkin kestävän matkailun kehittämistä Sustainable Travel Finland -polulla sekä Geoparkin kestävän matkailun toimintasuunnitelman laatimista
 • Geoparkin ympäristökasvatusmateriaalien ja -toimenpiteiden kehittämistä
 • Geoparkin korkeakouluyhteistyön kehittämistä
 • Geoparkin infopisteiden kehittämissuunnitelmia

Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä!