Mikä on Geopark?

Geoparkit kertovat maapallon tarinaa alueensa kansainvälisesti arvokkaan geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön avulla.

Mikä on Geopark?

Geoparkit kertovat maapallon tarinaa alueensa kansainvälisesti arvokkaan geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön avulla. Ihmisten ja ympäristön välinen läheinen vuorovaikutus on synnyttänyt erityisiä perinteitä ja tapoja, joita Geoparkissa vaalitaan.

Geoparkit edistävät alueellaan geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, tarjoavat ympäristökasvatusta ja kehittävät paikallistaloutta kestävän matkailun avulla. Ymmärrys alueesta kasvattaa halua vaalia sen erityispiirteitä. Alue ja sen historia luovat perustan sen kestävälle hyödyntämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Geoparkit eivät ole suojelualueita, mutta Geopark-kohteet nauttivat lain suojaa joko geologiaan, siihen pohjautuvaan elolliseen luontoon tai kulttuuriperintöön liittyen.

Millainen on UNESCO Global Geopark?

UNESCO Global Geoparkeilla on neljä keskeistä piirrettä 

1. Kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö 

Alueen geologian tulee olla tieteellisesti arvioiden kansainvälisesti arvokasta. Asiantuntijat arvioivat sitä ensimmäisen kerran hakemuksen jättämisen yhteydessä, toisen kerran mahdollisen arviointikäynnin yhteydessä paikan päällä. 

 

2. Hallinto 

Geopark-alueella tulee olla toimiva hallintomalli, johon keskeiset toimijat ovat pitkäjänteisesti ja uskottavasti sitoutuneet niin rahoituksella kuin toiminnallisestikin. Alueella tulee myös olla kattava kehittämissuunnitelma, Master Plan, jonka toteutukseen tulee olla riittävät resurssit.

3. Näkyvyys 

Geopark-toiminnan tulee olla näkyvää. Vierailijoille ja alueen asukkaille tulee olla helposti saatavilla tietoa Geopark-toiminnasta: mm. nettisivujen, karttojen ja esitteiden muodossa. 

4. Verkostoituminen 

Kaikki UNESCO Global Geopark-kohteet ovat Global Geoparks -verkoston (GGN) jäseniä . Verkostoon kuuluminen edellyttää yhteistyötä ja oppimista muilta GGN:n Geoparkeilta. Verkostoituminen, keskinäinen oppiminen ja vuorovaikutus ovat toiminnan kulmakiviä.

Kuvat: Terttu Hermansson

Geopark-konferensseissa opitaan muilta Geoparkeilta